• +371 20 601 749
 • Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Demontažas projektu izstrāde

SIA "Ēku demontāža" veic sekojošas būvniecības dokumentācijas izstrādi ēku un būvju nojaukšanai:

 1. Paskaidrojuma raksta izstrādi I grupas ēkas nojaukšanai vai II grupas ēkas nojaukšanai, ja tā nav pieslēgta ārējiem inženiertīkliem vai tie ir atslēgti, tajā skaitā darbu organizācijas projekta (DOP) izstrādi;
 2. Būvprojekta izstrādi izstrādi II vai III grupas ēkas nojaukšanai, tajā skaitā darbu organizācijas projekta (DOP) izstrādi;
 3. (DVP) - darbu veikšanas projekta izstrādi, ja:
 • būvdarbu veikšanas laikā paredzama ēkas ietekme uz satiksmi (piemēram, satiksmes ierobežojumi, transporta plūsmas organizācija vai citi organizatoriskie vai drošības pasākumi) un inženiertīkliem (būvdarbi noris tuvu citiem inženiertīkliem, šķērsojumos ar citiem inženiertīkliem, apbūvējamā zemes gabalā vai tam piegulošajā teritorijā);
 • ir paredzēta otrās vai trešās grupas ēkas nojaukšana.

Piedāvājam mūsu izstrādātās būvniecības dokumentācijas iesniegšanu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) saskaņošanai un akceptēšanai instititūcijās, kas pilda būvvaldes funkcijas atbilstoši LR likumdošanai un būvnoteikumiem, tajā skaitā:

 1. dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu (TN) – tehnisko noteikumu saņemšanai no inženierkomunikāciju turētāju organizācijām visā Latvijā;
 2. dokumentu iesniegšanu institūcijām, kas pilda būvvaldes fukcijas, lai paskaidrojuma rakstā vai būvatļaujā saņemtu atzīmi par būvniecības uzsākšanas nosacījumu (BUN) izpildi;
 3. Noformējam visus nepieciešamos dokumentus, kas nepieciešami pēc ēku vai būvju nojaukšanas, ieskaitot izziņas par būves neesību saņemšanu atbilstoši LR likumdošanai un būvnormatīviem.
Demontāžas projekts un dokumentācija

Būvju iedalījums grupās

“Vispārīgo būvnoteikumu” 1.pielikumā ir noteikts “Būvju iedalījums grupās atkarībā no būvniecības sarežģītības pakāpes un iespējamās ietekmes uz cilvēku dzīvību, veselību un vidi”. Būves iedala trijās grupās:

 • I grupas būves -vienstāva ēkas ar apbūves laukumu līdz 60 m2, tai skaitā mazēkas; rezervuāri ar būvtilpumu līdz 50 m3, izņemot gadījumu, ja tie paredzēti bīstamu ķīmisko vielu uzglabāšanai; transformatoru apakšstaciju ēkas ar spriegumu līdz 20 kV un apbūves laukumu līdz 60 m2.
 • II grupas būves – ēkas, kas nepieder I vai III grupai (vidējas sarežģītības būves – piemēram, dzīvojamās mājas vai saimniecībasa ēkas ar apbūves laukumu virs 60 m2, daudzdzīvokļu mājas līdz sešiem stāviem, publiskās ēkas ar kopējo platību līdz 1000 m2, ražošanas un noliktavu ēkas būves ar kopējo platību līdz 2000 m2, u.c.).
 • III grupas būves - ēkas, kurām ir vairāk nekā seši virszemes stāvi; ēkas, kurām ir vairāk nekā viens apakšzemes stāvs; publiskas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 1000 m2; rūpnieciskās ražošanas ēkas ar paredzēto ugunsslodzi, lielāku par 600 MJ/m2; rūpnieciskās ražošanas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 2000 m2; noliktavas ēkas ar paredzēto ugunsslodzi, lielāku par 600 MJ/m2; noliktavas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 2000 m2; rezervuāri šķidru, gāzveida vielu vai beramu materiālu uzglabāšanai, pārkraušanai vai pārstrādei ar būvtilpumu, lielāku par 5000 m3; katlumājas ar siltuma jaudu, lielāku par 2 MW; elektroenerģijas apgādes ēkas ar elektrisko jaudu, lielāku par 2 MW; transformatoru apakšstaciju ēkas ar spriegumu 110 kV vai augstāku.

Būvju nojaukšanai nepieciešamā dokumentācija

 • Būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami - I vai II grupas vienstāva ēkas bez pamatiem (piemēram, siltumnīca, nojume, lapene, paviljons) jaunai būvniecībai vai novietošanai ārpus publiskās ārtelpas, kā arī nojaukšanai, ja tās ekspluatācijas laiks nav ilgāks par vienu gadu un to nojauc līdz minētā termiņa beigām (ietverot nojaukšanas laiku);
 • Ierosinot I grupas ēkas nojaukšanu vai II grupas ēkas nojaukšanu, ja tā nav pieslēgta ārējiem inženiertīkliem (gāzei, vājstrāvas tīkliem, ūdenstīkliem, kanalizācijai, elektrotīkliem) vai tie ir atslēgti, ko apliecina attiecīgā inženiertīklu īpašnieka atzinums (dokuments), ir nepieciešams paskaidrojuma raksts;
 • Ierosinot III grupas vai II grupas būves nojaukšanu, ja tā ir pieslēgta ārējiem inženiertīkliem (gāzei, vājstrāvas tīkliem, ūdenstīkliem, kanalizācijai, elektrotīkliem) ir nepieciešams būvprojekts.

Pēc būves nojaukšanas un teritorijas sakārtošanas būves nojaukšanas faktu apliecina institūcijas, kas pilda būvvaldesfunkciju, izsniegta izziņa par būves neesību.

LR likumi un normatīvi, kas reglamentē būvju nojuakšanu

 • Būvniecības likums;
 • Aizsargjoslu likums;
 • Civillikums;
 • MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;
 • MK noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”;
 • MK noteikumi Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju noteikumi”;
 • Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"

Demontāžas process

Piesaistes

Objekta komunikāciju piesaistes atvienošana

Topogrāfija

Veic objekta topogrāfiju

Tehniskie noteikumi

Tehnisko noteikumu izsniegšana būvvaldē

Demontāžas projekts

Tiek izstrādāts demontāžas projekts

Darbu veikšanas projekts

Izstrādā darbu veikšanas projektu

Būves neesamība

Saskaņošana ar būvvaldi par objekta neesamību

Instagram publikācijas